El taller

"Quan les meves mans traballen el fang, senc els canvis de la terra, els diferents materials. Senc tant la naturalesa com l´esperit. Un ha de convertir la terra en vida, donar-li significat. Amb el treball continuat es descobrix de que esta fet el fang. Veiem sense veure. Es la força instintiva del creador. Si jo senc la matèria, ella em sent. Quan crea, l´home dóna forma a la seva evolució i al seu progrés. El progrés de la humanitat és de les obligacions de l´home."

Kosei Matsui

cuencos en el proceso de secado para bizcocharNo hay comentarios: